REGULAMIN OŚRODKA ORAZ PROCEDURA REKLAMACJI, REGULAMIN OŚRODKA ORAZ PROCEDURA REKLAMACJI Tarnów

REGULAMIN OŚRODKA ORAZ PROCEDURA REKLAMACJI

 

REGULAMIN OŚRODKA ORAZ PROCEDURA REKLAMACJI

 

 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE CENTRUM SZKOLENIA ZAWODOWEGO W GORLICACH

 

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 

1.       Niniejszy regulamin określa warunki zgłoszenia oraz uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez Stowarzyszenie „Centrum Szkolenia Zawodowego”

2.       Szczegółowe informacje o organizowanych szkoleniach znajdują się na stronie internetowej www.gorlice.szkoleniazawodowe.com.pl

3.       Za przebieg i organizację szkolenia odpowiada Organizator, czyli Stowarzyszenie „Centrum Szkolenia Zawodowego”

4.       Organizator zapewnia kadrę dydaktyczną szkolenia teoretycznego i praktycznego, której kwalifikację zgodne są z wymogami programu kształcenia.

5.       Uczestnik szkolenia zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem przed przystąpieniem do szkolenia i dostosowania się do jego postanowień.

 

§ 2 Warunki uczestnictwa

 1.       Uczestnikiem szkolenia może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna

2.       Warunkiem udziału w szkoleniu jest:

- wypełnienie i przesłanie drogą e-mail: cszgor@poczta.onet.pl formularza zgłoszeniowego

      F-11 dostępnego na stronie internetowej www.szkoleniazawodowego.com.pl

- zgłoszenia uczestnictwa można dokonać również telefonicznie bądź osobiście w Biurze Obsłudze Klienta

3.      .Zgłoszenie na szkolenie i wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne    

                 z zaakceptowaniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji oraz niniejszego regulaminu.

4.      Ilość miejsc na każde szkolenie jest ograniczona. O wpisaniu na listę uczestników decyduje kolejność zgłoszeń.

5.  Osoby zapisane na szkolenie zostają powiadomione o terminie i godzinie szkolenia telefonicznie co najmniej na 7 dni przed jego rozpoczęciem

6.      Uczestnicy zobowiązani są do:

- uczestnictwa w co najmniej 80% zajęć. Uczestnik może zostać skreślony z listy, co skutkuje nieukończeniem szkolenia, jeżeli nie uczestniczył w co najmniej 80% zajęć

- uiszczenia opłaty za szkolenie w wyznaczonym terminie

- podpisania listy obecności oraz listy potwierdzającej odbiór materiałów szkoleniowych (formularz F- 12)

- wypełnienia ankiety oceny szkolenia i wykładowcy(Formularz F-13)

- potwierdzenia odbioru zaświadczeń (formularz   F- 14)

7.       Organizator zapewnia uczestnikom szkolenia materiały szkoleniowe

8.      Po odbyciu szkolenia uczestniczka/uczestnik przystępuje do testu sprawdzającego wiedzę zdobytą podczas szkolenia.

9.      Uczestnictwo w szkoleniu jest  potwierdzone zaświadczeniem

 

      § 3 Warunki płatności

 

 1. Koszt uczestnictwa podany jest w ofercie poszczególnych szkoleń.
 2. Wszystkie ceny podane w ofercie szkoleń są cenami brutto.
 3. Uczestnik powinien najpóźniej w terminie 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia dokonać wpłaty zaliczki w wysokości 50 % ceny szkolenia na konto Stowarzyszenia „Centrum Szkolenia Zawodowego”  ul. Michalusa 1/4 , 38-300 Gorlice, BANK PEKAO S.A ODDZIAŁ                       W GORLICACH 41 1240 2542 1111 0000 3161 2928. W tytule przelewu należy umieścić imię i nazwisko oraz tematykę szkolenia. W przypadku sektora publicznego Organizator akceptuje płatność na podstawie faktury po odbytym szkoleniu.
 4. W pierwszym dniu szkolenia zostanie wystawiona faktura VAT z terminem płatności do ostatniego dnia szkolenia.
 5. W przypadku gdy kurs kończy się egzaminem państwowym warunkiem koniecznym dopuszczenia do egzaminu jest  wcześniejsze uregulowanie opłaty za kurs.

§ 4 Rezygnacja ze szkolenia

 

 1. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z opłaconego szkolenia i zwrotu opłaty w wyjątkowych sytuacjach ( tj. ciężka choroba, wypadek lub inne zdarzenia losowe)
 2. W przypadku rezygnacji po zaakceptowaniu zgłoszenia na Szkolenie , uczestnik jest zobowiązany do poniesienia 100 % kosztów uczestnictwa w szkoleniu, jeżeli nie złożył rezygnacji 2 dni przed rozpoczęciem szkolenia.
 3. Rezygnację należy przesłać na adres e-mail: cszgor@poczta.onet.pl  bądź złożyć osobiście Biurze Obsługi Klienta
 4. Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma
 5. Zwrot kosztów nastąpi przelewem na ten sam rachunek bankowy, z którego dokonana została płatność.
 6. W przypadku, gdy prowadzący szkolenie z przyczyn losowych nie będzie mógł przeprowadzić zajęć w podanym wcześniej terminie Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć. Uczestnicy niezwłocznie zostaną poinformowani o tym fakcie.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia najpóźniej na 3 dni robocze przed terminem szkolenia  z przyczyn niezależnych od Organizatora (zdarzenia losowe)

     § 5 Zasady składania reklamacji

 

1.                  1.Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji  z przeprowadzonego szkolenia.

 1. Wszelkie reklamacje mogą być zgłaszane pisemnie w terminie 3 dni od dnia zakończenia szkolenia.
 2. Reklamacja powinna zawierać dane kontaktowe osoby reklamującej (nazwa/imię lub nazwisko Uczestnika , podanie adresu e-mailowego oraz numeru telefonu kontaktowego), nazwę i termin szkolenia, jak również wskazanie okoliczności faktycznych uzasadniających reklamację.
 3. Organizator rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni roboczych od momentu jej otrzymania.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia, jeżeli zostanie ona złożona po przekroczeniu terminu o którym mowa w pkt. 2

 

                                                    § 6 Ochrona danych osobowych                                                   

 

1.       Wypełniając formularz zgłoszeniowy uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( t. j. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.).

2.       Uczestnikom przysługuje prawo do wglądu w treść swoich danych osobowych, do dokonania ich zmiany oraz żądania ich usunięcia.

 

§ 7 Postanowienia końcowe

 

       1.                     Aktualny regulamin dostępny jest na stronie internetowej Organizatora

 1. Organizator zastrzega możliwość zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie
 2. Organizator każdorazowo poinformuje Uczestników o zmianie Regulaminu przez zamieszczenie jego nowej wersji na stronie.
 3. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

       5.            Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.06.2022 r.

Galeria produktu

Zobacz również inne produkty tej kategorii

REGULAMIN OŚRODKA ORAZ PROCEDURA REKLAMACJI, REGULAMIN OŚRODKA ORAZ PROCEDURA REKLAMACJI Tarnów
Kurs kroju i szycia stopień podstawowy
29.07.2024 r.
godzina 15.30
Zobacz więcej
REGULAMIN OŚRODKA ORAZ PROCEDURA REKLAMACJI, REGULAMIN OŚRODKA ORAZ PROCEDURA REKLAMACJI Tarnów
Kurs operatora koparki jednonaczyniowej klasa I
09.08.2024r.
godzina 09:00
Zobacz więcej
REGULAMIN OŚRODKA ORAZ PROCEDURA REKLAMACJI, REGULAMIN OŚRODKA ORAZ PROCEDURA REKLAMACJI Tarnów
Kurs Wizażu
30.07.2024r.
godzina 14.00
Zobacz więcej
REGULAMIN OŚRODKA ORAZ PROCEDURA REKLAMACJI, REGULAMIN OŚRODKA ORAZ PROCEDURA REKLAMACJI Tarnów
REGULAMIN OŚRODKA ORAZ PROCEDURA REKLAMACJI
Zobacz więcej
Dane teleadresowe Odwiedź nas w placówce
CSZ Stowarzyszenie Centrum Szkolenia Zawodowego w Tarnowie ul. Kopernika 7, 33-100 TARNÓW
Zobacz na mapie
Godziny pracy Jesteśmy do Państwa dyspozycji
Poniedziałek 07.00 - 15.00
Wtorek 07.00 - 15.00
Środa 07.00 - 15.00
Czwartek 07.00 - 15.00
Piątek 07.00 - 15.00
2019 Copyright - CSZ Stowarzyszenie Centrum Szkolenia Zawodowego w Tarnowie. Wszelkie prawa zastrzeżone